Select Page

Utjecaj emocija u komunikaciji

Društvo generalno koristi više negativno oblikovanih rečenica i taj utjecaj prenosi na sve nas, a ponajviše na djecu te postaju dio govornog obrasca. Pozitivno oblikovati rečenice moguće je jedino u pozitivnom emocionalnom stanju. Mnogo je situacija koje dovode do negativnog emocionalnog stanja, kao npr. neadekvatni odgojni pristupi, nesuradljivi roditelji, šumovi u komunikaciji itd. Sve te emocije prenose se i na nas što dovodi do začaranog kruga nefunkcioniranja i neplodno tlo za optimalan rast i razvoj djeteta.

 

Sadržaji su radionice:

  • razumijevanje povezanosti i uloge emocija u komunikaciji
  • izvođenje praktičnih vježbi za razvoj emocionalne pismenosti odgojitelja i djece
  • usvajanje i primjena alata za pozitivno oblikovanje rečenica
  • razvoj komunikacijskih kompetencija odgojitelja.

 

 

Voditeljica:

mag. praesc. educ. Lana Kihas Pranjić