Select Page

Promatranje spontane igre djeteta i procjena uključenosti u igru

Promatrati djetetovu spontanu igru moguće je na različite načine. Jedan od načina glavni je sadržaj radionice. Za potrebe procjene djetetove dobrobiti i uključenosti razvijena je tzv. Leuvenska skala uključenosti, koja se koristi kao polazna točka za daljnju analizu, pri čemu se posebna pozornost usmjerava na djecu s niže procijenjenom dobrobiti i uključenosti kako bi se uvidjelo iz kojeg razloga se ova djeca ne osjećaju zadovoljno i iz kojeg razloga se ne uključuju u aktivnosti. Ova analiza čini osnovu za intervenciju koja se usmjerava bilo na pojedino dijete ili na opći kontekst, i/ili pristup koji odgajatelji primjenjuju u radu.

Sadržaji su radionice:

  • razumijevanje dobrobiti i uključenosti djeteta u spontanoj igri
  • usvajanje vještina i načina promatranja djeteta i igre
  • razumijevanje i praktična primjena Leuvenske skale
  • procjena rezultata Leuvenske skale u svrhu unapređenja odgojno-obrazovnog rada i razvoja kompetencije djeteta.

 

Voditeljica:

mag. praesc. educ. Lana Kihas Pranjić